§ 81 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti – (vybraná část)
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2004

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní třemi způsoby:

  • a) přijetím do pracovního poměru tolika občanů se změněnou pracovní schopností, aby jejich počet činil minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele.
  • b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou 48) nebo obecně prospěšnou společností,49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám
  • c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

plné znění zákona ve formátu *.pdf zde ke stažení. ( velikost souboru 499kB)

Vzhledem k tomu, že naše společnost REAGA s.r.o. zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením (písmeno b), nabízíme Vám dodávky výrobků a služeb formou náhradního plnění, tzn. že dle příslušného § zákona o zaměstnanosti v platném znění můžete případné nákupy výrobků a služeb u naší společnosti uplatnit jako náhradní plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZPS ve výši povinného podílu.Respektujeme limit stanovený v par.81, odst. 3, zákona 390/2011Sb. Tento stanovený celkový limit rozsahu náhradního plnění je určen výší 28-mi násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením dodavatele v přepočteném stavu. Pro rok 2024 činí tento 28-mi násobek částku 1 187.956,- Kč bez DPH. Až do výše tohoto limitu za jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením bude moci poskytovatel náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky, a to v součtu všem svým odběratelům.
Tento soulad s novelou zákona o zaměstnanosti rovněž uvádíme na svých daňových dokladech.

Náš profil v seznamu dodavatelů NP na stránkách Úřadu práce ČR

Přejít nahoru